• هویت‌های بحران زده در ایران (سیاست، فرهنگ و مذهب)
  سعید شفیعی* – میل و گرایشی در جهان امروز وجود دارد که عصر ما  را تحت عناوینی چون جهان چند فرهنگی، چند مذهبی، چندملیتی و یا از یک منظر کلی، جهانی متکثر شناسایی کند، جهانی که در آن گویی هویت های یکدست جایشان را به هویت های «چهل تکه» یا «پازلی» داده‌اند. با این حال هویت های ملی همچنان به حیات شان ادامه می دهند و تلاش می کنند خود را بعنوان یک کل یکپارچه بازسازی کنند و در این بازسازی با بحران های گوناگونی مواجه‌اند، این تضاد و بازسازی موضوع مقالات کتاب «هویت های بحران زده در ایران» است. کتابی که در ۱۷۹ صفحه در سال ۲۰۱۵ از سوی […]
 • تاریخ اجتماعی زرتشتیان یزد
    کتاب تاریخ اجتماعی زرتشتیان یزد نام نوشته‌ای پژوهشی است که دکتر«علی اکبر تشکری»، عضوهیات علمی گروه تاریخ دانشگاه یزد، آن را درسه جلد منتشر کرده است. جلد نخست به سرگذشت زندگی زرتشتیان ساکن یزد از ورود اسلام به ایران تا زمانی پرداخته که انجمن ناصری در این شهربنیاد شده است. نگارنده ازسند ومدرک‌هایی بهره گرفته که دریکی ازآرشیوهای شخصی نگهداری شده است. نتیجه این پژوهش را دانشگاه ارواین درسال ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با  ۲۰۱۸ میلادی در کالیفرنیا به چاپ رسانده است. در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم: «اعراب که در قیاس با اقوام تازنده به ایران، انتقال استیلای ایدئولوژی نوین اسلام را با فروپاشی استقلال، نظام بندی اجتماعی […]
 • صوفیان و معارضان آنها در جهان فارسی زبان
  محتوای‭ ‬کتاب‭ ‬صوفیان‭ ‬و‭ ‬معارضان‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬فارسی‭ ‬زبانان‭‬،‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰،‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مقالات‭ ‬کنفرانس‭ ‬‮«‬صوفیان‭ ‬و‭ ‬ملاها‭: ‬صوفیان‭ ‬و‭ ‬معارضان‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬فارسی‭ ‬زبانان‮»‬‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬توسط‭ ‬لئونارد‭ ‬لوئیسون‭ ‬و‭ ‬رضا‭ ‬تابنده‭ ‬در‭ ‬مؤسسه‭ ‬مطالعات‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬اسلامی‭ (‬IAIS‭) ‬دانشگاه‭ ‬اکستر،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اساتید‭ ‬عرفان‭ ‬از‭ ‬اقصی‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬ این‭ ‬کتاب‭ ‬که‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬حدود‭ ‬۶۰۰‭ ‬صفحه‭ ‬منتشر‭ ‬گردیده،جنبه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬‮«‬تقابل‭ ‬صوفیان‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬صوفیان‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بازه‭ ‬تاریخی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬گستره‭ ‬جغرافیایی‭ ‬وسیع‮»‬‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬مطالب‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬بخش‭ ‬اصلی‭ ‬شامل‭ ‬ایران‭ ‬قرون‭ ‬وسطی‭ ‬و‭ ‬دوران‭ ‬اولیه‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی،‭ ‬آناتولی،‭ […]
 • بار گذشته، چالش‌های فرهنگی نوکیشان مسیحی
  ‮«‬روی‭ ‬اوکسنواد‮»‬،‭ ‬نویسنده‭ ‬و‭ ‬مدرس‭ ‬الهیات‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مسلمانان‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬ایرانیان،‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬میسیونری‭ ‬مشغول‭ ‬بوده‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬‮ «بار‭ ‬گذشته»‬‭‬،‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬براساس‭ ‬مصاحبه‌ها‭ ‬با‭ ‬مسیحیان‭ ‬ایرانی،‭ ‬نظرسنجی‭  ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬کلیساهای‭ ‬فارسی‭ ‬زبان،‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬چالش‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬نوکیشان‭ ‬مسیحی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭. ‬آقای‭ ‬اوکسنواد‭ ‬دارای‭ ‬مدرک‭ ‬دکترا‭ ‬در‭ ‬مطالعات‭ ‬بین‭ ‬فرهنگی‭ ‬است‭.‬ ‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬نظرسنجی‌های‭ ‬شما،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬نسل‭ ‬اول‭ ‬نوکیشان‭ ‬مسیحی‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬دیاسپورا‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬جوامع‭ ‬قوی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستند،‭ ‬ریشه‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬مرجع‭ ‬فرهنگی‭ ‬یا‭ ‬تاریخی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. […]
 • اقلیت یارسان ایران، تغییرات سیاسی_اجتماعی و مهاجرت
  ‭ ‬یارسـان‭ ‬یـا‭ ‬اهـل‭ ‬حـق،‭ ‬اقلیتـی‭ ‬دینـی‭ ‬اسـت‭ ‬کـه‭ ‬جمعیـت‭ ‬پیـروان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایـران‭ ‬بیـن‭ ‬دو‭ ‬تـا‭ ‬سـه‭ ‬میلیـون‭ ‬بـرآورد‭ ‬شـده،‭ ‬و‭ ‬اغلـب‭ ‬در‭ ‬اســتان‌های‭ ‬کردنشــین‭ ‬غربــی،‭  ‬بــه‭ ‬ویــژه‭ ‬کرمانشـاه،‭ ‬ســکونت‭ ‬دارنـد‭. ‬این‭ ‬دیـــن‭ ‬در‭ ‬میـان‭ ‬مـردم‭ ‬سـاکن‭ ‬مناطق‭ ‬کردنشـین‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬ترکیـــه‭ ‬نیز‭ ‬پیــروانی‭ ‬دارد‭. ‬ایـــن‭ ‬اقلیـت‭ ‬دینی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهـــــــوری‭ ‬اسلـــامی‭ ‬به‭ ‬رســــــــمیت‭ ‬شناخته‭ ‬نشده،‭ ‬پیـروان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخـل‭ ‬کشـور‭ ‬بـا‭ ‬تبعیـض‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیـت‭ ‬دائـم‭ ‬مواجـه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بسـیاری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬مجبـور‭ ‬بـه‭ ‬انـکار‭ ‬عقیـده‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ملاعام‭ ‬شده‌اند‭.‬ بهناز‭ ‬حسینی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اقلیت‌های‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬مهاجرت،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اکسفورد‭ ‬همکاری‭ ‬داشته،‭ ‬در‭ ‬کتابی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬اقلیت‭ ‬یارسـان‭ ‬ایران،‭ ‬تغییرات‭ […]