• صوفیان و معارضان آنها در جهان فارسی زبان
    محتوای‭ ‬کتاب‭ ‬صوفیان‭ ‬و‭ ‬معارضان‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬فارسی‭ ‬زبانان‭‬،‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰،‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مقالات‭ ‬کنفرانس‭ ‬‮«‬صوفیان‭ ‬و‭ ‬ملاها‭: ‬صوفیان‭ ‬و‭ ‬معارضان‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬فارسی‭ ‬زبانان‮»‬‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬توسط‭ ‬لئونارد‭ ‬لوئیسون‭ ‬و‭ ‬رضا‭ ‬تابنده‭ ‬در‭ ‬مؤسسه‭ ‬مطالعات‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬اسلامی‭ (‬IAIS‭) ‬دانشگاه‭ ‬اکستر،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اساتید‭ ‬عرفان‭ ‬از‭ ‬اقصی‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬ این‭ ‬کتاب‭ ‬که‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬حدود‭ ‬۶۰۰‭ ‬صفحه‭ ‬منتشر‭ ‬گردیده،جنبه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬‮«‬تقابل‭ ‬صوفیان‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬صوفیان‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بازه‭ ‬تاریخی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬گستره‭ ‬جغرافیایی‭ ‬وسیع‮»‬‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬مطالب‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬بخش‭ ‬اصلی‭ ‬شامل‭ ‬ایران‭ ‬قرون‭ ‬وسطی‭ ‬و‭ ‬دوران‭ ‬اولیه‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی،‭ ‬آناتولی،‭ […]
  • بار گذشته، چالش‌های فرهنگی نوکیشان مسیحی
    ‮«‬روی‭ ‬اوکسنواد‮»‬،‭ ‬نویسنده‭ ‬و‭ ‬مدرس‭ ‬الهیات‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مسلمانان‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬ایرانیان،‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬میسیونری‭ ‬مشغول‭ ‬بوده‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬‮ «بار‭ ‬گذشته»‬‭‬،‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬براساس‭ ‬مصاحبه‌ها‭ ‬با‭ ‬مسیحیان‭ ‬ایرانی،‭ ‬نظرسنجی‭  ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬کلیساهای‭ ‬فارسی‭ ‬زبان،‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬چالش‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬نوکیشان‭ ‬مسیحی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭. ‬آقای‭ ‬اوکسنواد‭ ‬دارای‭ ‬مدرک‭ ‬دکترا‭ ‬در‭ ‬مطالعات‭ ‬بین‭ ‬فرهنگی‭ ‬است‭.‬ ‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬نظرسنجی‌های‭ ‬شما،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬نسل‭ ‬اول‭ ‬نوکیشان‭ ‬مسیحی‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬دیاسپورا‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬جوامع‭ ‬قوی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستند،‭ ‬ریشه‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬مرجع‭ ‬فرهنگی‭ ‬یا‭ ‬تاریخی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. […]
  • اقلیت یارسان ایران، تغییرات سیاسی_اجتماعی و مهاجرت
    ‭ ‬یارسـان‭ ‬یـا‭ ‬اهـل‭ ‬حـق،‭ ‬اقلیتـی‭ ‬دینـی‭ ‬اسـت‭ ‬کـه‭ ‬جمعیـت‭ ‬پیـروان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایـران‭ ‬بیـن‭ ‬دو‭ ‬تـا‭ ‬سـه‭ ‬میلیـون‭ ‬بـرآورد‭ ‬شـده،‭ ‬و‭ ‬اغلـب‭ ‬در‭ ‬اســتان‌های‭ ‬کردنشــین‭ ‬غربــی،‭  ‬بــه‭ ‬ویــژه‭ ‬کرمانشـاه،‭ ‬ســکونت‭ ‬دارنـد‭. ‬این‭ ‬دیـــن‭ ‬در‭ ‬میـان‭ ‬مـردم‭ ‬سـاکن‭ ‬مناطق‭ ‬کردنشـین‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬ترکیـــه‭ ‬نیز‭ ‬پیــروانی‭ ‬دارد‭. ‬ایـــن‭ ‬اقلیـت‭ ‬دینی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهـــــــوری‭ ‬اسلـــامی‭ ‬به‭ ‬رســــــــمیت‭ ‬شناخته‭ ‬نشده،‭ ‬پیـروان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخـل‭ ‬کشـور‭ ‬بـا‭ ‬تبعیـض‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیـت‭ ‬دائـم‭ ‬مواجـه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بسـیاری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬مجبـور‭ ‬بـه‭ ‬انـکار‭ ‬عقیـده‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ملاعام‭ ‬شده‌اند‭.‬ بهناز‭ ‬حسینی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اقلیت‌های‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬مهاجرت،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اکسفورد‭ ‬همکاری‭ ‬داشته،‭ ‬در‭ ‬کتابی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬اقلیت‭ ‬یارسـان‭ ‬ایران،‭ ‬تغییرات‭ […]