• اقلیت یارسان ایران، تغییرات سیاسی_اجتماعی و مهاجرت
    ‭ ‬یارسـان‭ ‬یـا‭ ‬اهـل‭ ‬حـق،‭ ‬اقلیتـی‭ ‬دینـی‭ ‬اسـت‭ ‬کـه‭ ‬جمعیـت‭ ‬پیـروان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایـران‭ ‬بیـن‭ ‬دو‭ ‬تـا‭ ‬سـه‭ ‬میلیـون‭ ‬بـرآورد‭ ‬شـده،‭ ‬و‭ ‬اغلـب‭ ‬در‭ ‬اســتان‌های‭ ‬کردنشــین‭ ‬غربــی،‭  ‬بــه‭ ‬ویــژه‭ ‬کرمانشـاه،‭ ‬ســکونت‭ ‬دارنـد‭. ‬این‭ ‬دیـــن‭ ‬در‭ ‬میـان‭ ‬مـردم‭ ‬سـاکن‭ ‬مناطق‭ ‬کردنشـین‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬ترکیـــه‭ ‬نیز‭ ‬پیــروانی‭ ‬دارد‭. ‬ایـــن‭ ‬اقلیـت‭ ‬دینی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهـــــــوری‭ ‬اسلـــامی‭ ‬به‭ ‬رســــــــمیت‭ ‬شناخته‭ ‬نشده،‭ ‬پیـروان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخـل‭ ‬کشـور‭ ‬بـا‭ ‬تبعیـض‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیـت‭ ‬دائـم‭ ‬مواجـه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بسـیاری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬مجبـور‭ ‬بـه‭ ‬انـکار‭ ‬عقیـده‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ملاعام‭ ‬شده‌اند‭.‬ بهناز‭ ‬حسینی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اقلیت‌های‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬مهاجرت،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اکسفورد‭ ‬همکاری‭ ‬داشته،‭ ‬در‭ ‬کتابی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬اقلیت‭ ‬یارسـان‭ ‬ایران،‭ ‬تغییرات‭ […]