درباره ما:

هدف «ام ویسز » یا «صدای اقلیت ها در ایران» عبارت است از:

 دفاع از آزادی عقیده، باور و حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در ایران

 ایجــاد پــلی بیــن اقلیت هــای دیــنی و مذهــبی بــرای بــه اشـتـراک گذاشــتن تجربیــات خــود و یادگیــری از یکدیگــر

 به چالش کشیدن قوانین تبعیض آمیز موجود علیه اقلیت ها

 تبــادل نظــر با فعــالان حقــوق مــدنی، حقوقدان هــا و اندیشمنــدان در رابطــه با وضعیــت اقلیت هــای دیــنی و مذهــبی و آزادی باور

معــرفی کتاب هــا و مقــالاتی کــه در مــورد اقلیت هــای دیــنی و مذهــبی منتـشـر می شود

 تقویت عدالت اجتماعی