تلاش حکومت برای تغییر بافت جمعیتی در بلوچستان

تبعیض سیستماتیک و محرومیت تمامی جنبه‌های زندگی بلوچ‌های ایران را تحت تاثیر قرار داده. از سرکوب فعالان مدنی و سیاسی تا محدودیت‌های مذهبی، از کودکان محروم از شناسنامه تا سیاست تغییر بافت جمعیت مناطق بلوچ‌نشین. ناصر بلیده‌ای سخنگوی حزب« مردم بلوچستان» در گفتگویی با «ام ویسز» از سیاست بلوچ‌ستیزی حکومت و چالش‌های این اقلیت می‌گوید. سال‌هاست کـه هزاران نفر از کودکان بلوچ به دلیل قوانین حاکم بر کشور که مانعی بر سرراه اعطای تابعیت به فرزندان متولد شده از مادران ایرانی و پدران خارجی بوده، و نیز سیاست‌های تبعیض‌آمیز سیستماتیک علیه مردم بلوچ از قبیل توقیف کارت شناسایی ملی آن‌ها جهت بررسی مجدد، از داشتن کارت ملی محروم می‌باشند. اخیراً این […]